Meeste duimen

Dit overzicht bevat meldingen die in de afgelopen 30 dagen de meeste duimen ontvingen. Zie ook Meeste duimen aller tijden.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
15-09-22 15:04 1336 Almere Geluid Lawaai lawaai lawaai!!!!! Vervuiling vervuiling vervuiling!!!! Wanneer wordt [email protected] gehalveerd???? Nog steeds geen natuurvergunning en de lobbiesten weten de aanvraag al jaren te vertragen. Uitstel op uitstel op uitstel...... 15-09-2022 15:06
15-09-22 14:51 1435 Rijsenhout Geluid Een klein beetje feest, maar ja welke ……. krijgen we er voor terug. Dick Benschop vertrekt als baas van luchthaven Schiphol. Lees ik net in het nieuws. Hopelijk neemt ie zijn blauwe asociale herrie bakken en de komplette directie van de KLM mee. Is weer bar en boos vandaag met de overlast. Maar toch een feestje vond het zo een nare man om te horen en te zien. 15-09-2022 14:55
15-09-22 09:08 1103 Amsterdam-Zuidoost Geluid Na een paar dagen gedwongen rust in verband met onderhoud kan het eindelijk weer. De stormbaan open en met man en macht tegen alle regels in. Bij een zachte tocht van 320° @ 13km/h word er weer volop geland op de Buitenveldertbaan. Als de donder dwars door de Bijlmer heen. Zullen ze een nieuw record halen? Tot nu toe staat de teller op 478 herriebakken die op één dag in juni door mijn woonkamer scheurden. 15-09-2022 11:46
14-09-22 09:55 1941 Beverwijk Geluid Interessant Stukje uit bericht Schipholwatch van 19 mei 2022: ============== Vliegtuigen vliegen steeds dichter op elkaar waardoor bewoners steeds minder rust krijgen van het overmatige vliegverkeer boven ons land. Dit blijkt uit een analyse van een miljoen vliegtuigpas­sages over het Nomos-meetpunt nm27 door burgerwetenschapper ir Bob van Marlen. Van Marlen kreeg toegang tot de enorme database van donderdorp.nl, een initiatief van het Platform Vlieghinder Kennemerland. Het bestand dat Van Marlen gebruikte bevat een miljoen registraties. De databank legt ieder passerend vliegtuig vast, inclusief type- en registratienummers, samen met het geluidsniveau (de zogenaamde LAmax, het piekniveau) en de tijdsregistratie van het geluid. Daarmee kan de ‘hoorbaarheidsduur’ worden berekend, nodig voor het berekenen van de jaargemiddelden Lden en Lnight. Eerder toonde Van Marlen al aan dat het gemiddelde piekgeluid met slechts één procent was gedaald in de afgelopen 15 jaar. Dus verre van de één procent per jaar die de vliegindustrie claimt. Ieder jaar dichter opeen Nu berekent hij op basis van dezelfde gegevens dat vliegtuigen steeds dichter op elkaar vliegen. Het tijdsinterval tussen twee opeenvolgende vliegtuigpassages wordt steeds korter: gemiddeld wordt daar wel de één procent per jaar gehaald. Dat betekent dat er in dezelfde tijd meer vliegtuigen over woonwijken worden gestuurd en dat periodes zonder vliegherrie schaarser en korter worden. Op een grafiek is duidelijk te zien dat vliegtuigen elkaar steeds sneller opvolgen. Bewoners krijgen zo steeds minder rust tussen twee vliegtuigpassages. Vooral omwonenden van de preferente Polder- en Kaagbaan krijgen dit verschijnsel voor de kiezen. Deze banen zijn onder normale omstandigheden (dat wil zeggen, als er geen onderhoud is wegens verzakkingen of andere slijtage) het zwaarst belast. Omwonenden zien dat terug in steeds kortere periodes van respijt, rust. Recentelijk heeft Schiphol op deze banen een nieuw navigatiesysteem geïnstalleerd. Van Marlen verwacht dat daarmee de rustperiodes in rap tempo nog korter zullen worden. Dat is eigenlijk nu al merkbaar, zo stelt hij. Geen enkele bescherming voor burgers De overheid vindt deze steeds snellere opeenvolging van vliegtuigen wel best. De luchtvaartregels zijn er zelfs op ingericht, voor de burger geldt hiertegen geen enkele bescherming. De regering stuurt de luchtvaartsector voornamelijk aan op basis van economische criteria als werkgelegenheid, vestigingsklimaat en opbrengsten. De grenzen voor de geluidsbelasting van bewoners zijn zo hoog gekozen dat de aanbevelingen van de Wereldgezond­eidsraad voor een gezonde leefomgeving met voeten worden getreden. Alles om het veelgeroemde ‘netwerk’ van KLM en Schiphol optimaal van dienst te zijn. De geluidsbepalingen in de regels voor de luchtvaart zijn altijd al controversieel geweest. De vroegere Kosten-eenheid, genoemd naar professor dr. ir. C.W. Kosten, was erop gebaseerd dat ieder vlieggeluid onder de 65 decibel piekniveau niet meegeteld hoefde te worden. Later, rond 2000, werd die maat vervangen door een jaargemiddelde geluidsniveau, de zogenaamde Lden, uitgedrukt in decibellen. De ‘den’ in Lden staat hier voor day, evening, night, het jaargemiddel­de per geheel etmaal dus. Zo bestaat er ook een Lnight, het jaargemiddelde gedurende de nachtelijke uren. Veel hoger dan WHO-richtlijnen De Lden mag volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet boven de 45 dB uitkomen, de Lnight niet boven de 40 dB. De Nederlandse overheid staat veel hogere waarden toe, tot meer dan 58 dB recht onder de aan- en uitvliegroutes. Dat is bijna tien keer zoveel geluid als gezond is voor een mens. Maar terug naar de pieken in het geluidsbeeld. Geen enkele piek onder de 65 decibel werd dus meegeteld als hinder. Bij Lden worden ze wel meegeteld, met de tijdsduur van het geluid. Omdat de Lden-grens zo hoog is gesteld, betekent dit dat de luchtvaart wordt toegestaan overal in Nederland vliegtuigpassages met geluidsniveaus tussen de 50 en 80 decibel uit te voeren zonder dat het wordt aangemerkt als ernstige geluidshinder en zonder dat het leidt tot ook maar enige beperking op het vliegverkeer. Immers wordt de hoge Lden grens van 58 dB(A) niet overschreden. De overheid spreekt voor deze sitiuaties van een ‘licht belaste omgeving’. De werkelijkheid ervaren steeds meer mensen dagelijks en ook ‘s nachts. Beloofd wordt minder hinder, maar de hinder wordt steeds vaker verplaatst naar minder drukbevolkte gebieden als het gebied ten noorden van Amsterdam en rond Oegstgeest en Leiden. Geluidsgoten Nu op de Kaag- en Polderbaan het nieuwe navigatiesysteem is geïnstalleerd en met de Luchtruim­herziening in aantocht, wordt dat alleen maar erger. Vliegtuigen zullen op de aan- en uitvliegroutes naar de preferente banen steeds nauwkeuriger over een ‘optimale vaste route’ worden gestuurd om het aantal gehinderden zo klein mogelijk te houden. Dat kan in de toekomst ook gebeuren op de andere banen als Schiphol extra capaciteit nodig heeft voor de beoogde groei. De bewoners onder die routes zijn niet te benijden: zij wonen in een geluidsgoot met geluidsbelastingen zoals ons land die nog nooit heeft gezien. Ongevraagd en ongewild krijgen zij te maken met nog meer overlast, met gierende straalmotoren, 24 uur per dag en 7 dagen per week boven hun huizen. De mensen onder deze routes worden door de overheid de facto weggezet als tweederangsburgers. Zij genieten geen enkele effectieve rechtsbescherming en de geluidsoverlast in hun leefomgeving mag praktisch ongelimiteerd worden opgeschroefd. Pervers Pervers genoeg is geen maximale belasting gedefinieerd, slechts een maximaal aantal woningen dat onder een dergelijke vliegterreur mag lijden. En ook daar wordt de hand mee gelicht, want nieuwbouwwoningen tellen niet mee in die creatieve rekenmethoden. Een dergelijke behandeling van de medemens krijgt veel weg van de verschrikkingen die de ouders in het toeslagenschandaal hebben moeten ondergaan. Ook een ‘ongekend onrecht’. De integriteit van de overheid is hier volledig zoek. Op deze wijze omgaan met mensen getuigt van eenzijdig economisch denken. Het gewin van de luchtvaart prevaleert hier boven het welzijn van honderdduizenden mensen. De overheid heeft geen enkel oog voor de opgedrongen situatie waarin deze mensen terechtkomen, geen idee van het persoonlijk leed dat hiermee gepaard gaat. Tip aan bestuurders: Lees vliegherrie.nl. Nog veel onbegrip Het getuigt van een volslagen gebrek aan empathie voor mensen die dag en nacht in het vlieg­tuiglawaai moeten leven en wiens gezondheid op het spel staat. Helaas beperkt de meedogen­loosheid zich niet tot een paar excentrische partijen, maar zien we representanten terug in vele politieke partijen: gematigde partijen als VVD, CDA en D66, alt-rechtse clubs als PVV, FvD en Ja21 en zelfs in de linkse PvdA. Dit mag niet zomaar worden voortgezet. De luchtvaartindustrie mag niet toegestaan worden geld proberen te verdienen over de ruggen van zovele honderdduizenden Nederlanders. De rekening van die matig succesvolle pogingen winst te creëren mag niet worden doorgeschoven naar de mensen in de geluidsgoten en niet worden afgewenteld op toekomstige generaties, nota bene onze eigen kinderen en kleinkinderen. Terwijl het verzet tegen de steeds maar uitdijende luchtvaart groeit, probeert deze sector met man en macht het tij te keren met onheuse argumenten, halve en zelfs hele onwaar­heden, schimmige en foutieve berekeningen. Wollig, verhullend taalgebruik om de ernst van de overlast voor honderdduizenden te maskeren en te bagatelliseren. Oppassen Kijk goed uit als politici, luchtvaartdeskundigen, piloten en vliegveldmanagers beginnen te praten over gematigde of selectieve groei, netwerkkwaliteit, optimale ontwikkeling, groei verdienen, duurzame luchtvaart of innovatie. Wat ze dan bedoelen te zeggen is dat u weer het haasje bent. Op een gruwelijke manier, want de groei zal elk gunstig effect teniet doen. De acties van zaterdag jongstleden op de vliegvelden waren een mooi en hoognodig signaal dat het zo niet langer kan. Niet qua geluidsbelasting en ook zeker niet qua klimaatbeleid. Dergelijke acties moeten we blijven organiseren en zolang de regering weigert de eigen bevolking te beschermen, zullen we evenmin ontkomen aan veelvuldige bezoeken aan de rechter. 14-09-2022 09:56
13-09-22 16:54 1181 Amstelveen Geluid De overlast is niet minder geworden in 20 jaar tijd zoals minister Harbers bij Jeroen Pauw afgelopen zondag met droge ogen beweerde . Wij wonen 18 jaar in Elsrijk en de overlast is alleen maar MEER geworden. Heel simpel waardoor: door meer VLIEGTUIGEN. Misschien zijn ze stiller dan 20 jaar geleden maar door de grotere hoeveelheid vliegtuigen is de overlast GEWOON meer……daar hoef je geen onderzoek naar te doen. Dat is gewoon nuchter verstand. Onverlet de bijkomende giftige stoffen die wij hier allemaal inademen. Die zij ook MEER geworden OMDAT er meeeeeeeeer vliegtuigen overvliegen. Het is allemaal niet zo ingewikkeld alleen willen onze POLITICI dit niet (er)kennen. Hoezo niet , wees gewoon eerlijk Schiphol is een melkkoe en wij BURGERS irrelevant. Oja, we hebben er zelf voor gekozen om hier te wonen. Met dat argument zijn we zo klaar 1) onze overheid dient ons te beschermen tegen te hoog dB en uitstoot van giftige stoffen en 2) Schiphol is verdubbeld in het aantal vluchten sinds wij hier wonen, waar moet en kan een mens rekening mee houden? Ergens in 2050 gaan we electrisch vliegen! dus voor die tijd zijn wij gerechtigd om alles vol te vliegen (dit is zoals Schiphol en onze POLITICI denken). 13-09-2022 17:02
13-09-22 14:34 1000 Amsterdam Milieu Met dank aan Oegstgeest 12:24, stuk in de Morgen (helaas zonder witregels en illustraties) : https://www.demorgen.be/nieuws/longkanker-blijkt-anders-te-ontstaan-dan-we-altijd-dachten~b8459b66/ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Dat er een verband bestaat tussen luchtverontreiniging en longkanker was al lang duidelijk. De vraag was alleen: hoe dan? In de klassieke opvatting is het simpel. Verontreinigde lucht zit vol kleine stofdeeltjes die het DNA van bepaalde cellen in ons lichaam aantasten en voor mutaties in de genetische code zorgen. Stapelt een cel te veel mutaties op, dan ontwikkelt ze zich tot een kankercel. De voorbije jaren stond die redenering meer en meer onder druk, omdat onderzoek aantoonde dat lang niet alle luchtverontreiniging ook effectief schade berokkende aan het DNA. Nieuw onderzoek dat afgelopen weekend werd voorgesteld in Parijs heeft mogelijk wel de juiste verklaring gevonden. En die zet, volgens onderzoeker Charles Swanton, onze kennis over de groei van kankers op zijn kop. Mutaties alleen blijken niet de enige schuldige. “Iedereen ontwikkelt zulke mutaties in zijn lichaam, dat maakt nu eenmaal deel uit van het verouderingsproces. Maar ons onderzoek toont aan dat je nog een tweede stap nodig hebt in het proces: een ontstekingsreactie die ervoor zorgt dat die de gemuteerde cellen als het ware geactiveerd worden.” En dat is precies wat er gebeurt als we fijnstofdeeltjes inademen. In het jargon: PM2.5, wat betekent dat de deeltjes niet groter zijn dan 2,5 micron, ongeveer een dertigste van de dikte van een hoofdhaar. Die deeltjes zijn overal te vinden, voornamelijk als gevolg van allerhande verbrandingsmotoren: in de industrie, maar ook in het verkeer. Wanneer mensen ze inademen, ontstaan kleine ontstekingen die de gemuteerde cellen in ons lichaam wakker maken. Zoals er ook een vlam nodig is om gas te doen ontbranden. Dat fijnstof vooral voor de ontsteking zorgt en niet voor de mutatie, is niet noodzakelijk goed nieuws. Het betekent dat chronische blootstelling aan fijnstof anders ongevaarlijke mutaties tot kankercellen laat ontwikkelen. Het Britse onderzoek doet wel dromen van nieuwe mogelijkheden voor kankerpreventie. Wat als we met een pil die ontstekingsreactie kunnen tegenhouden? In proeven bij muizen bleek de ontwikkeling van kankercellen alvast af te remmen door de ontstekingsreactie tegen te houden. Maar Swanton tempert de verwachtingen. “Dit toont aan dat de gezondheid van het klimaat en de gezondheid van mensen nauw verbonden zijn. Het lijkt me veel meer aangewezen dat we gewoon voor minder fijnstof zorgen.” “Deze deeltjes zijn echt stille doders”, gaat Swanton voort. “Zo goed als de hele wereldbevolking wordt blootgesteld aan dat fijnstof, dat verantwoordelijk is voor naar schatting 8 à 9 miljoen doden per jaar - dat is meer dan tabak. En dat fijnstof zorgt ook nog eens voor allerlei hart- en vaatziekten, dementie, diabetes, enzovoort. Toch praten we er nooit over. Ons onderzoek is een duidelijke indicatie dat we de hoeveelheid fijnstofdeeltjes in onze lucht dringend moeten verlagen.” Vorig jaar nog stelde de Wereldgezondheidsorganisatie WHO haar grenswaarden voor fijnstof in de lucht drastisch bij. Tot dan werd 10 microgram per kubieke meter als maximum beschouwd voor PM2.5-deeltjes. Dat werd eind 2021 gehalveerd tot maximaal 5 microgram. “En eigenlijk bestaat er niet zoiets als een veilige grens. We weten dat fijnstof een van de belangrijkste ziekteoorzaken is die met het milieu te maken hebben”, zegt milieu-epidemioloog Tom Nawrot (UHasselt). De voorbije jaren slaagde Vlaanderen erin om het fijnstof te reduceren van 20 naar 15 microgram per kubieke meter, zegt Nawrot. Een fikse verbetering, maar nog steeds ver boven het plafond van de WHO. “Voor een gebied als Vlaanderen wordt het heel moeilijk om daaronder te duiken. Het zou al goed zijn als we aan die 10 raken. Vroeger moest je je hand voor je mond houden aan de bushalte, want de bus liet een donkere zwarte rookwolk achter. Vandaag zijn onze verbrandingsmotoren een stuk zuiverder. Maar de waarheid is dat we moeten evolueren naar een samenleving waar verbranding van stoffen een stuk minder vanzelfsprekend is”, zegt Nawrot nog. Een kanttekening: het onderzoek van Swanton is nog niet volledig door de peerreview, het academische proces waarbij onderzoekers de kwaliteit van elkaars werk verifiëren. Maar de eerste reacties geven volgens de Brit aan dat de conclusies overeind zullen blijven. De implicaties reiken volgens Swanton overigens een stuk verder dan vragen over luchtverontreiniging. In onze omgeving zitten vele tientallen kankerverwekkende stoffen: is daar hetzelfde proces aan de gang? Ook over het risico van vapen stelt de onderzoeker zich grote vragen. De tabaksindustrie beweert dat vapen een gezonder alternatief is voor roken. Tabak zorgt immers voor schade aan de cellen in het longweefsel. Dat gebeurt niet bij vapen, want daarvoor wordt geen tabak gebruikt. “Maar die mutaties komen zoals gezegd ook van nature voor. En het is goed mogelijk dat vapen net zoals luchtverontreiniging de ontstekingsreactie in gang zet die de groei van kankercellen in gang zet. In dat geval is vapen dus lang niet zo onschuldig.” " --- Stavros Kelepouris 13-09-2022 14:38
13-09-22 08:19 1431 Aalsmeer Geluid Nadat Schiphol vluchten had geannuleerd vanwege drukte moesten er vannacht toch nog een paar weg vonden ze. Via de Zwanenburgbaan over de Westeinderplas. Ons slaapkamer raam stond open vanwege het mooie weer dus ik hoorden ze extra hard voorbij komen. Ik schrok wakker om 00.45 toen de eerste voorbij kwam. Om 00.47 de tweede. Vlak achter elkaar dus ik dacht het is klaar. Toen ik net weer in slaap dacht te vallen om 01.07 de derde. Rond 01.11 de vierde en om 01.19 de vijfde en gelukkig ook laatste. Tegen die tijd was ik wel zwaar geïrriteerd, ik moet er op tijd uit om te werken en ga er op tijd in. Krijg je dit. Duurde dus lang voordat ik weer in slaap viel en mijn start was vanochtend was moeizaam. 13-09-2022 08:30
12-09-22 08:00 1015 Amsterdam Geluid Weer een dag vol vliegtuigen en overlast. Op zondag 11 september 2022, was minister Harbers op televisie, in de uitzending Nederland is vol, van Jeroen Pauw. Op een bepaald moment vraagt Pauw hem of we de klimaatdoelen kunnen bereiken en de overlast voor de omwonenden kunnen beperken, en tegelijkertijd blijven vliegen zoals we nu doen. De minister gaat er omheen praten, maar Pauw interrumpeert: ‘Nee ik vroeg het iets scherper’. Halbers is van mening dat het kan. En dan gebeurt het…., ja hij zegt het echt. Ik kon mijn oren niet geloven. Daarom heb ik het teruggekeken, maar ja, ook in de herhaling zegt hij het echt. ‘Als je alleen al kijkt en naar wat we de afgelopen 50 jaren aan verduurzaming van de luchtvaart hebben bereikt: het geluid is minder geworden, de uitstoot is minder geworden (...).’ ‘Het geluid is minder geworden’. Dat is wat de minister zegt. Ook in de herhaling. Hij zegt het onomwonden, met stalen gezicht, op een manier die niets te raden overlaat: ‘de overlast is minder geworden’. Wat een minachting heb je dan voor feiten en mensen. 13-09-2022 08:12
12-09-22 18:09 1567 Assendelft Geluid Krommenie, Assendelft, Uitgeest, Heemskerk.. het is een hel geworden om te wonen. En daar niet alleen, als ik zo de honderden klachten lees. Ik woon hier al meer dan 50 jaar. Nog nooit heb ik zoveel vliegherrie meegemaakt als dit jaar. Dag en nacht gaat het door. Ondraaglijk. Ik begrijp dat de overheid (de staat en de gemeentes Amsterdam en Rotterdam) meer dan 90% van de aandelen Schiphol bezit. Daar zit de macht om in te grijpen. Maar zij die aan knoppen zitten, wonen hier niet. Dus doen dat niet. Geld regeert. Dit maakt de roep om Europese toetsing - met een beroep op mishandeling - groter en groter. Een politieke partij die forse (!) inkrimping van Schiphol tot serieus programmaonderdeel verheft, kan de komende 10 jaar op mijn stem rekenen. 12-09-2022 18:23
11-09-22 11:00 1015 Amsterdam Geluid Weer een dag vol vliegtuigen en overlast. Op het eind van de dag was minister Harbers op de televisie. Het was een vervreemdende ervaring. Eentje die je doet duizelen. Gebeurt het echt? Zegt hij het echt?! Dit kan toch niet waar zijn?! Helaas, hij zegt het echt. Het is zondag 11 september 2022, in de uitzending Nederland is vol, van Jeroen Pauw. Pauw vraagt of we de klimaatdoelen kunnen bereiken en de overlast voor de omwonenden kunnen beperken, en tegelijkertijd blijven vliegen zoals we nu doen. De minister gaat er omheen praten, maar Pauw interrumpeert: ‘Nee ik vroeg het iets scherper’. Halbers is van mening dat het kan. En dan gebeurt het…., ja hij zegt het echt. Ik kon mijn oren niet geloven. Daarom heb ik het teruggekeken, maar ja, ook in de herhaling zegt hij het echt. ‘Als je alleen al kijkt en naar wat we de afgelopen 50 jaren aan verduurzaming van de luchtvaart hebben bereikt: het geluid is minder geworden, de uitstoot is minder geworden (...).’ ‘Het geluid is minder geworden’. Dat is wat de minister zegt. Ook in de herhaling. Hij zegt het onomwonden, met stalen gezicht, op een manier die niets te raden overlaat: ‘de overlast is minder geworden’. Wat een minachting heb je dan voor feiten en mensen. 12-09-2022 12:34
11-09-22 22:10 1965 Heemskerk Geluid De buren hebben contact gezocht met BAS. Kennen jullie hem al? Hij weet veel maar hoort gewoon bij Schiphol. Antwoord van bezoekbas dat er slechts een paar vliegtuigen overlast zouden hebben kunnen bezorgen. Overmijndak zegt feitelijk hetzelfde. Probleem is dat BAS slechts kijkt naar postcode en huisnummer en niet verder. De vliegtuigen die opstijgen vanaf de Polderbaan en de bocht maken naar de Noordzee zoals vandaag met meer dan 200 vliegtuigen geven ook zo niet de meeste overlast en vliegherrie vooral richting Wijk aan Zee. ,zelf gemeten met tot 74 decibel. Volgens BAS kan dat niet . Omdat de afstand te ver is met 2 of meer kilometer. Wat een onzin. We gaan voortaan filmpjes en geluidsopnamen maken. BAS bepaalt toch zeker niet welk vliegtuig overlast geeft. We zitten al maanden in deze kl.te herrie van Schiphol. Echt een domper hoor die Bas. De vliegherrie gast trouwens onverminderd door. Misschien tikken we vandaag weer de 300 vliegtuigen aan als we vannacht ook meetellen. Kinderen nog wakker en ze moeten morgen naar school. Wat een walgelijke en ongezonde plek is dit om te wonen. Ik zie alleen maar vliegtuigen in de lucht. Hoe kan je dit je medemens aandoen Schiphol. Wij hebben onze hoop vanaf vandaag verloren. 11-09-2022 22:22
11-09-22 12:08 3742 Baarn Geluid Aan de inwoner van De Bilt, Elke keer weer lees ik uw klaagzang over de onlogische routes vanaf Schiphol over uw geliefde De Bilt naar zuidoost. Dat zouden we hier in Baarn ook kunnen zeggen. Er worden in de oostelijke route vanaf Schiphol meer onlogische bochten gemaakt waardoor Bussum, Hilversum en Baarn extra belast worden met excessieve geluidsoverlast. Gisteren in beide plaatsen een bezoek gebracht en dat kan niet zonder vliegtuiglawaai te horen. Ook hier hebben wij prachtige natuurgebieden waar er geen stilte meer is. Natuurlijk willen wij niet dat daar overheen gevlogen wordt, maar waar kan dan nog wel overheen gevlogen worden? Het is overal met nationaal en internationaal verkeer te druk in de lucht. En hier hebben we in het weekend ook nog te maken met de extra herrie van de sport-en recreatievliegtuigjes van Vliegveld Hilversum. Stop a.u.b. met klagen over onlogische routes. Daar heeft niemand wat aan. U zegt hier in feite mee, not in my backyard, en zou met uw wens juist nog meer andere plaatsen in de omgeving belasten en dat lijkt mij niet de meest sociale oplossing. Er vliegt gewoon abnormaal veel over ons landje en daar moet iets aan gedaan worden. Laten we vooral naar krimp streven dat hopelijk naar minder hinder zal leiden. 11-09-2022 12:24
09-09-22 15:59 1567 Assendelft Geluid Ik ben nu twee dagen terug van mijn vlucht van 3,5 week naar elders in het land. Daar vond ik rust en daarmee het bewijs dat ik bij lange na niet zo ziek hoef te zijn als ik me thuis altijd voel. Dat ik, als ik maar slaap en overdag rust heb, zoveel kan op een dag. Voor mezelf en voor anderen. Dat ik weer kan leven. Dit klinkt dramatisch maar dit is mijn leven. Ik ben chronisch ziek en probeer te herstellen van operaties nummer 9 en 10 in zes jaar tijd. Het lukt me thuis niet. Ik ga zo snel als ik kan weer weg van huis. Verhuizen kan niet omdat ik een uitkering heb (de operaties werden door corona dermate lang uitgesteld dat ik mijn baan verloor). Het is vluchten van huis en hopen dat ik elders beter genoeg word zodat ik kan verhuizen zodat ik dan écht beter kan worden. Ik. Ben. Op. 09-09-2022 16:03
09-09-22 08:15 1851 Heiloo Geluid Het is een dilemma: sommige mensen denken dat als ze klagen over het geweld vlak boven hun hoofd ze nooit meer kunnen vliegen. Dat is natuurlijk niet zo. Soms is het de beste optie. Schiphol hoeft ook niet weg, maar de huidige doelen van Schiphol passen niet bij zijn ligging en eigenlijke functie. Een groot aantal bestemmingen kan geskipt worden als onnodig en het aantal vluchten naar wel noodzakelijke bestemmingen flink ingekrompen. Als het aantal vluchten aldus bv met een derde krimpt , is het zover voor de landingsbaan laag oplijnen niet of minder nodig . Bv voor de Polderbaan pas na Busch en Dam over Buitenhuizen. Dat stuk route is daar nl ook voor bedoeld en geschikt, met weinig bewoning. Door de enorme groei van Schiphol zijn Assendelft,Krommenie, Uitgeest, Castricum, Akersloot, Limmen , Heiloo en Egmond ongepland en zonder legitimering in een zeer lange, drukke lage aanvliegroute komen te liggen . Precies hetzelfde geldt ook voor een flink aantal gemeentes ten zuiden van Schiphol. Verminder dus het aantal vluchten met de onnodige en maak zo de aanvliegroutes weer korter . Dan kunnen ook Nederlanders weer eens zonder schuldgevoel gebruik maken van de mogelijkheid om te vliegen. 09-09-2022 08:38
08-09-22 21:47 1561 Krommenie Geluid Vandaag onder enorm vliegtuigen lawaai met m’n hond naar de dierenarts gelopen, om ‘r helemaal na te laten kijken omdat ze al dagen niet meer eet en alleen maar angstig op bed ligt. Lichamelijk na uitgebreid onderzoek niks te vinden. Volgens de dierenarts en wat ik zelf ook al vermoedde angst voor de enorme geluidsoverlast en mijn hond moet daar met medicatie voor behandeld worden. Vanmorgen ook een tijd met een dorpsgenote gepraat, die de herrie ook niet meer trekt en vertelde er agressieve gevoelens van te krijgen, je lichaam staat constant op stressniveau. En zo kan een zachtaardige vriendelijke vrouw veranderen in een gestresst persoon met een kort lontje. DIT IS TOCH NIET NORMAAL!!!!!!!! 08-09-2022 21:55
08-09-22 19:50 1566 Assendelft Geluid Er klopt iets niet. Gisteravond heb ik de vliegtuigen die hier vliegen vergeleken met die van de flighttrack. Conclusie: er vliegen in het echt veel meer vliegtuigen. Ook over de dorpen, terwijl de flighttrack een hele andere vliegroute aangeeft. We worden gigantisch voor de gek gehouden. 08-09-2022 19:54
08-09-22 12:54 1432 Aalsmeer Geluid AALSMEERBAAN: Vóórtdurende oorverdovende ziekmakende herrie door stijgers vliegend TUIG!!! Energiecrisis gas tekorten, olie tekorten electra tekorten maar de kerosine schijnt uit een bodemloze put te komen??? Amsterdam heeft een flinke opslagcapaciteit voor kerosine voor de luchtvaart. Alle voorzieningen voor de opslag en het vervoer van kerosine zijn aanwezig. Schiphol krijgt ongeveer de helft van de benodigde kerosine aangeleverd via een 16 kilometer lange ondergrondse pijpleiding. Die verbindt de luchthaven met Oiltanking Amsterdam. Niet meer te geloven, wij betalen de hoofdprijs en de kerosine is zeker gratis??? Rondvliegen voor een paar tientjes terwijl Nederland het meest vervuilde landen in Europa is. Klein land als Nederland laat zich misbruiken door allerlei grootvervuilers die op ons kleine landoppervlak extreem veel vervuilen waardoor heel NL onleefbaar wordt. Vanavond in Zembla weer een grootvervuiler in beeld. WIJ WORDEN VERGIFTIGD EN DE OVERHEID LAAT HET TOE EN WEIGERT ONS TE BESCHERMEN!!! 08-09-2022 13:04
08-09-22 12:13 1424 De Kwakel Geluid Waar zijn ze in dit land mee bezig ? Vanochtend vroeg vanaf 5 uur barstte de vliegTUIGterreur weer los en werd de nachtrust opnieuw verstoord. Daarna in slaap vallen lukte niet meer. Vervolgens kwam er daarna een stroom vliegtuigen op gang laag over de woonwijk en weet je wat je de rest van de dag kan verwachten: een constante stroom van laagovervliegende gifbakken. Woede en machteloosheid om de enorme rustverstoring en gevaarlijke uitstoot. Het is met geen pen te beschrijven. Erg is het feit, dat je niet meer tot rust komt en oververmoeid raakt , want van 5uur in de ochtend tot 23.30 uur in de avond word je geterroriseerd door vele gifbakken. Wie gaat ons helpen hier een eind aan te maken, zodat we weer op een normale gezonde manier verder kunnen leven . 08-09-2022 12:33
08-09-22 07:36 1454 Watergang Geluid De Werkgroep toekomst luchtvaart stelt dat Schiphol terug kan naar 250.000 vliegbewegingen. Hopelijk kan deze werkgroep weerwerk bieden tegen de enorme krachten die Schiphol al decennia lang een vrijbrief geven om te doen (en niet te laten) wat ze willen. Hoopvol! 08-09-2022 07:40
07-09-22 16:03 1561 Krommenie Geluid Morgen 100 stikkers ophalen. Ik ga heel Krommenie dicht plakken, het is hier niet vol te houden. Ik voel dat ik agressief begin te worden, een emotie waar ik nooit mee te maken heb gehad.en nog een dorpsgenote die ik onderweg tegen kwam, helpt ook met de stikkers, ze hield me onderweg aan en aan mij de eer , de eerste op haar fiets te plakken. Deze dame word er ook helemaal gek van, het gaat de hele, hele dag achterelkaar door, 3 banen tegelijk. Pure misdadigheid. 07-09-2022 16:09

Pagina's