Meeste duimen

Dit overzicht bevat meldingen die in de afgelopen 30 dagen de meeste duimen ontvingen. Zie ook Meeste duimen aller tijden.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
08-11-21 21:41 2242 Wassenaar Geluid Toch wel top geregeld dat je na een dag werken in een grote stad, eenmaal thuis paar uur lang mag genieten van opstijgende vliegtuigen. Om die grote stad te vermijden vliegen ze over natuur en stiltegebieden. En de aangrenzende kleinere wijken/gemeenten. Dan klagen er toch weer minder mensen verhoudingsgewijs. Wat een gaaf land! 08-11-2021 21:47
08-11-21 16:36 1432 Aalsmeer Geluid AALSMEERBAAN: OVERLAST... aanhoudende OVERLAST door vliegend TUIG. Het is hier eigenlijk géén woongebied... je zou hier eigenlijk niet moeten/mogen wonen omdat het onleefbaar is. Een mens kan dat niet verdragen zó veel en zó vaak HERRIE om je heen en VERGIF om in te ademen. Niet naar buiten kunnen, geen ramen open kunnen zetten, kinderen niet buiten kunnen spelen, kinderen niet kunnen slapen, volwassenen niet kunnen slapen, huisdieren die er ook erg onder lijden en ziek van kunnen worden. Je huis staat vaak te schudden door geluidsgolven van overdonderende HERRIE-BAKKEN. Zelden tot nooit momenten van rust. Constante stress door onophoudelijk LAWAAI. Het is zelfs zó erg dat ik vorige week meemaakte dat wanneer er géén vliegtuigen waren hier snachts, ik tóch wakker werd.. en toen bleek dus dat ik droomde, een soort nachtmerrie... dat er vliegtuigen mijn omgeving teisterde. Mijn slaap werd toen verstoord door vlieg-TUIG- HERRIE wat er feitelijk niet was maar wél in mijn hoofd. Het beheerst je volledig... het kruipt tot in je diepste vezels en maakt je ZIEK... het maakt je GEK!!! 😵‍💫 😵‍💫#Aalsmeeroost Onbewoonbaar Verklaren! 08-11-2021 16:49
07-11-21 19:20 2465 Rijnsaterwoude Geluid Gezonde nieuwbouw? Dat kan dus niet in Nederland Een bruisende, gezonde en duurzame wijk bij u in de buurt. Menig projectontwikkelaar prijst zijn nieuwbouwwijk zo aan. Maar hoe gezond die woning ook gebouwd wordt, de wijk zelf is het niet. Want de lucht is te vies, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Deskundigen, milieuorganisaties en Kamerleden pleiten voor maatregelen die de lucht schoner maken. 'Gezonde' nieuwbouw was in Nederland al moeilijk. Grote boosdoener is de lucht. Die is in Nederland zo vervuild met fijnstof en stikstofdioxide dat ons land maar net voldoet aan Europese grenswaarden: plafonds van hoeveelheden van deze stoffen die in de lucht mogen zitten. Vorige maand scherpte de WHO de plafonds aan, omdat vieze lucht in kleinere hoeveelheden al gevolgen kan hebben voor onze gezondheid. Luchtvervuiling veroorzaakt hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen en soms zelfs longkanker. Lucht te vervuild Het gevolg van de aanscherping is dat nergens in Nederland nog gezond gebouwd kan worden, omdat alle nieuw te bouwen woningen staan ingetekend op plekken waar de lucht te vervuild is.  Vooral in de Randstad is dat het geval en het grootste deel van de 900.000 woningen die tot 2030 gebouwd moeten worden, is daar gepland. Omdat de Europese regels gelden en niet de strengere normen uit het WHO-advies, mogen al deze projecten overigens nog wel gebouwd worden.  Analyse nieuwbouwprojecten Van bijna de helft van alle geplande nieuwbouwprojecten is bekend waar die precies gebouwd kunnen worden. Van alle geanalyseerde projecten, mag 60 procent onder de oude norm wel gebouwd worden, maar onder de WHO-grens niet meer.  RTL Nieuws bekeek de bekende nieuwbouwplannen voor de periode tot 2030. In deze periode moeten er bijna 900.000 huizen gebouwd worden. De Nieuwe Kaart geeft inzicht in de precieze locatie van bijna 435.000 van deze huizen. Om de luchtkwaliteit te berekenen is gebruik gemaakt van de concentratiekaarten van het RIVM voor fijnstof. In verband met de invloed die coronamaatregelen op de luchtkwaliteit hebben gehad, is er gekozen om gebruik te maken van de data uit 2019. Als je die gegevens met elkaar combineert, dan zie je dat op vrijwel alle plekken de luchtkwaliteit onder de maat is volgens de grenzen uit het WHO-advies.  Moeten we dan maar helemaal stoppen met bouwen? Nee, zegt professor Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde van de Universiteit Maastricht. "Dat is natuurlijk geen oplossing. We hebben gewoon huizen nodig, dus stoppen met bouwen is geen optie." Rigoreuze maatregelen "De enige optie is de lucht schoner maken en dat kan. Er zijn vele voorbeelden in de wereld, uit het verleden maar ook recent, van waar de lucht echt ontzettend veel schoner is geworden op het moment dat er rigoreuze maatregelen zijn genomen, ook in Nederland", vertelt Van Schayck. "Als we ons wagenpark helemaal elektrificeren, versneld, maakt dat ontzettend veel uit." Ook het aan banden leggen van houtstoken of filters op open haarden, kan 'ontzettend veel' uitmaken, vervolgt hij. Net als het aanpakken van de intensieve veehouderij, de scheepvaart en 'de ontzettend vervuilende tweetaktbrommertjes'. "Daar moet echt wat aan gebeuren en het kan." Hoe nu verder? Het - inmiddels demissionaire - kabinet sloot vorig jaar het Schone lucht akkoord om er voor te zorgen dat de luchtvervuiling afneemt en 'zich beweegt in de richting van' de advieswaarden van de WHO. De Tweede Kamer nam 12 oktober een motie aan waarin de regering gevraagd wordt om voor het zomerreces 2022 aanvullende maatregelen in kaart te brengen die nodig zijn om in 2030 te voldoen aan de aangescherpte advieswaarden van de WHO. Geen woord over de extreem vervuilende vliegtuigen. Brommertjes en openhaarden moeten weg. Wat een onzin allemaal😡😡 07-11-2021 19:21
07-11-21 13:06 1181 Amstelveen Geluid What’s new, gebruik van de Buitenveldertbaan op zondag, vliegtuigen vliegen over meer dan 100.000 mensen in dit gebied ( bijna alles onder de 200 m hoogte): 00:39 op 152 m hoogte 01:09 op 160 m hoogte 01:26 op 191 m hoogte 04: 29 op 159 m hoogte 04:36 op 166 m hoogte 04:51 op 197 m hoogte 05:29 op 197 m hoogte 05:53 op 151 m hoogte 05:57 op 151 m hoogte 06:09 op 159 m hoogte 06:12 op 151 m hoogte 06:32 op 151 m hoogte 06:39 op 250 m hoogte 06:46 op 151 m hoogte 06:49 op 243 m hoogte 06:51 op 151 m hoogte 06:58 op 265 m hoogte Onmenselijk die nachtvluchten, gebroken nachten. Oja vanaf 6.00 uur tellen we de vlucht niet meer als nachtvlucht. Gaat LNVL gaat dan ook lekker los met 8 vluchten tussen 6.00 tot 7.00 uur. Maar ja, zondag is geen rustdag voor de mensen in Amstelveen -Noord en Randwijck. Tussen 7.00 en 13.00 nog eens 146 vliegtuigen op een gemid hooge van 150 m. En dan zijn we nog maar op de helft dan de dag. POLITIEK hebben de bewoners daar last van……….ahum (Ja, wat zullen we daarop zeggen?) SNURK lekker door daar in Den Haag en Gemeentehuis Amstelveen 07-11-2021 13:26
06-11-21 11:22 1054 Amsterdam Anders @Melder uit Nederhorst den Berg: ja, het is goed als mensen zich bezinnen op hun vlieggedrag, maar ik ben het toch niet met u eens dat zij de eerst verantwoordelijken zijn voor de enorme overlast. Als je een vliegreis boekt ga je je niet verdiepen in de vliegroute en hoe groot de overlast is die jouw vlucht veroorzaakt (oké, als je een nachtvlucht boekt kun je wel bedenken dat je mensen uit hun slaap houdt). Het is in de eerste plaats de overheid die nu schandelijk in gebreke blijft, doordat er de facto geen enkele bescherming is van bewoners en de luchtvaartsector mag doen waar ze zin in heeft. Het is ongehoord dat er wordt gesproken over 'hinderbeperking', terwijl mensen kapot gaan aan langdurige extreme overlast die alleen maar erger wordt. Waar minister Visser bij wijze van spreken morgen mee kan beginnen: verbied nachtvluchten. Verbied het vliegen met halflege toestellen. Verbied korte vluchten. Hef belasting op kerosine en voer een serieuze vliegtax in. Handhaven op geluidsnormen is ingewikkelder, maar daarmee kunnen we als burgers een handje helpen: er komen steeds meer echte meetgegevens. De wild west-situatie die nu bestaat is volgens mij niet houdbaar als blijkt dat regels stelselmatig worden overtreden, de geluidscontouren niet deugen en de geluidsbelasting waar mensen nu aan blootstaan onaanvaardbaar is want slopend voor de gezondheid. De luchtvaarsector is natuurlijk de eerste schuldige. Maar zoals mensen makkelijk in het vliegtuig stappen als het bijna niets kost en hun buurman het ook doet, zo maken Schiphol en KLM zonder scrupules gebruik van alle ruimte die ze kunnen pakken zolang er niet wordt ingegrepen door de overheid. Sterker nog, een overheid die in alle talen zwijgt over grenzen aan de groei en in plaats daarvan als enige leidraad heeft 'mensen willen vliegen', die verzaakt zijn plicht als hoeder van het algemeen belang en is daarmee hoofdverantwoordelijk voor de onleefbare situatie die in grote delen van het land is ontstaan. 06-11-2021 11:59
04-11-21 20:59 1432 Aalsmeer Anders Hebt u dit al gelezen?: Schiphol opereert al tien jaar in een rechtsvacuüm. Bestaande wetten worden niet meer gehandhaafd, terwijl nieuwe wetten in de la van het ministerie blijven liggen. De officiële vertegenwoordigers van de bewoners eisen nu actie van de regering om Schiphol binnen de grenzen van de wet te brengen. “Omwonenden maken zich al jaren grote zorgen over de aanslag die Schiphol doet op gezondheid en leefomgeving. Ze hebben er geen vertrouwen in dat de overheid hen beschermt tegen de nadelen van de groei in de afgelopen jaren. Een groei die Schiphol niet heeft verdiend omdat de bijbehorende hinderbeperking niet is geleverd. Als de bepalingen in het regeerakkoord van Rutte 3 worden toegepast, moet Schiphol krimpen met 150.000 vluchten omdat het aantal gehinderden met 60 procent is gestegen in plaats van gedaald zoals was afgesproken.” Deze situatie leidde er toe dat de Omgevingsraad Schiphol in 2019 bij meerderheid van stemmen adviseerde tot een pas op de plaats. Vanaf dat moment zijn er allerlei plannen gemaakt voor een nieuwe vorm van het Schiphol-overleg, maar dat heeft tot op heden helemaal niets opgeleverd. Al tien jaar gedoogbeleid. Ondanks meerdere voorstellen van de bewoners gebeurt er inhoudelijk niets op het dossier. Uitstel van wetgeving en voldongen feiten verergeren de al tien jaar voortdurende gedoogsituatie met verouderde normen en rechteloosheid. “Het Nederlandse luchtvaartbeleid geeft geen antwoord op essentiële vragen als hoeveel luchtvaart ons land nodig heeft, wat de omgeving aankan aan overlast en vervuiling en waar de luchtvaart kan worden afgehandeld met minder overlast. Aangetoond is dat Nederland toekan met minder luchtvaart zodat krimp nu mogelijk is. En daarmee voor het eerst echte hinderbeperking”, aldus de bewonersdelegatie. De officiële vertegenwoordiging van de bewoners heeft dan ook een burgervisie opgesteld voor hoe het nu verder moet. Daarin staat een aantal belangrijke aanbevelingen, zoals het afbouwen van de hubfunctie en het aantal overstappers ten faveure van de voor ons land wel belangrijke vliegbewegingen, het implementeren van echte hinderreductie via vermindering van het aantal vluchten, het beschermen van individuele burgers tegen overmatig vlieglawaai, het implementeren van de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie in de nieuwe Omgevingswet en het afbreken van de luchtvaartlobby. Niet meer in achterkamertjes. “Gezien de impact voor burgers mag de besluitvorming niet meer plaatsvinden in achterkamertjes, aangestuurd door de luchtvaartlobby. Maak vaart met de oprichting van de Maatschappelijke Raad Schiphol waarin betrokken en goed geïnformeerde burgers met voldoende middelen kunnen waken tegen de verdere afbraak van de levenssfeer, nachtrust, gezondheid, veiligheid, milieu en klimaat.” 04 november 2021, 12:13 . Zie ook: "Home" bij deze site, onder Schiphol Watch. Het is hier trouwens de hele dag een verschrikkelijke herrie: landend tuig en / of grondlawaai. Er start weer van alles en dat komt waarschijnlijk uw kant op! :-(. 04-11-2021 21:02
03-11-21 15:45 1911 Uitgeest Geluid Sinds Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) in augustus de hinderbeperkende maatregel 'Landen met gps-navigatie' van minderhinderschiphol.nl geïmplementeerd heeft zou dit moet inhouden dat vliegtuigen met behulp van gps efficiëntere vliegroutes en minder geluidshinder op moeten leveren. Nou efficiëntere vliegroutes levert het zeker op. Het is nu kennelijke voor de KLM toegestaan om steeds vaker, lager en geluidsruchtiger de kortste bocht en weg over Uitgeest te nemen. Elke dag meer en vaker, gemiddelde hoogte tussen de 850 en 600 meter, zo'n 25 km. vanaf Schiphol. In totaal zo'n 320 vluchten per dag boven Uitgeest en Wormerveer in 10 uur tijd. Dat is elke 2 minuten een vliegTUIG. Geen minuut stil want het gebrom, gezoem, gejank en gebulder blijft doorgalmen tot er weer een vliegTUIG komt. Met dank aan de bewoners onder hen. 03-11-2021 16:43
03-11-21 15:16 1054 Amsterdam Milieu Ik lees de melding uit Wassenaar over Park Hollandse Duinen, een Natura 2000 gebied dat niet wordt ontzien door de herrie en uitstoot van het vliegverkeer. Hetzelfde geldt voor de duinen in Noordholland. Tot aan Schoorl is er vliegherrie te horen. Iets zuidelijker bij Castricum is vlieglawaai schering en inslag, er wordt schandalig laag gevlogen. In de Kennemerduinen onder IJmuiden is het ook nooit stil. Daaronder liggen de Waterleidingduinen tussen Zandvoort en De Zilk. Dit is zoals de naam al zegt een waterwingebied, waar het drinkwater voor Noordholland vandaan komt. Maar ook hier continu vliegverkeer, meestal iets hoger, maar laagvliegen is bepaald geen uitzondering. Ik begrijp niet dat PWN, het waterleidingbedrijf dat tevens de duinen beheert, niet in opstand komt tegen deze schizofrene situatie. Het blad Struinen van PWN bevat mooie verhalen over de natuur maar geen woord over herrie en vervuiling. Toch tamelijk absurd: een stiltegebied waar het nooit stil is, en waterzuivering door infiltratie in een duingebied dat continu blootstaat aan toxische uitstoot door de luchtvaart. 03-11-2021 15:29
02-11-21 11:28 1183 Amstelveen Geluid Hoe kan het dat een bedrijf als SCHIPHOL 🛬✈️🚀🛩 zo kan en mag acteren in deze KLIMAATCRISIS? 🧊 Met mega SUBSIDIES 💰 💴 is het een ongelijks speelveld voor bus, trein, andere vervoersmiddelen 🚃 🚌 ….Beleid, politiek? Schiphol, luchtverkeersleiders, KLM, Nachtvluchten luchtvaartmaatschappijen ZIJ mogen hun goddelijk gang gaan. 02-11-2021 11:35
02-11-21 10:36 3812 Amersfoort Geluid Weg thuis als plek om geconcentreerd te werken! Weg thuis als veilige haven om je na de werkdag weer op te laden! Het is bizar, en dat op 50 km van Schiphol! Ik woon niet meer in een rustige woonwijk zoals vroeger. Ik woon nu onder een luchtruim waar het bijna nooit meer stil is. Daar komt bij dat er ook echte herrie is, een steeds groter deel van de dag, en steeds langer achter elkaar is. En dat gewoon in mijn eigen huis! Ze kunnen urenlang achter elkaar af en aan vliegen. Ik heb het gevoel dat als dit nog lang duurt mijn gezondheid schade oploopt. 02-11-2021 10:51

Pagina's