68121

Datum en tijdstip start overlast 
dinsdag 21 december 2021 - 22:37
Oorzaak 
Geluid
Postcode 
2465
Omschrijving melding 
RBV Journaal Datum 21 december 2021 Uitgave 01 Gewaardeerde donateur, medestander en/of vriend, In de eerste plaats dank aan al onze nieuwe donateurs en medestanders. We zijn blij dat u onze doelen ondersteunt en meehelpt met de rechtszaak om de negatieve effecten van de vliegherrie te stoppen. Antwoord van de minister van I&W op onze sommatie en Alarmerende berichten in het regeerakkoord 31 augustus jl. stuurden wij de minister van I&W, een brief* met onze eisen (de sommatie). Daar kwam begin november reactie op. Deze was zeer uitgebreid maar een antwoord op onze in klip en klare taal geformuleerde eisen is daarin niet te vinden. Ondertussen was er in de afgelopen weken veel rumoer rond Schiphol. En zeker niet ten gunste van deze bedrijfstak. Diverse berichtgeving over stikstofregels, natuurvergunning en ultrafijnstof. Een pas op de plaats in de overwegingen hoe de toekomst van Schiphol eruit moet zien, lijkt niet meer dan logisch. In het regeerakkoord erkent de coalitie ook de nadelige effecten van de luchtvaart voor de omwonenden. Maar in datzelfde regeerakkoord wordt (alweer) het belang van Schiphol voor de economie en de werkgelegenheid belangrijker gevonden dan de gezondheid en het welzijn van de omwonenden. En wederom verzaakt de overheid de plicht om haar burgers te beschermen. *Brief waarin RBV eist dat de minister: maatregelen neemt om de individuele geluidshinder en slaapverstoring te beperken, zodanig dat de geluidsbelasting de WHO normen niet overschrijdt;. omwonenden daadwerkelijk bescherming biedt door het vaststellen van maxima voor individuele geluidsbelasting; zorgt voor reductie van uitstoot van schadelijke stoffen door vliegverkeer, waaronder ultrafijnstof. Daarom zal RBV het ministerie van I&W dagvaarden. We zullen voor de rechter bepleiten dat er grenzen zijn aan de ziekmakende vervuiling en vliegherrie en op basis van het Europees Verdrag voor de Rechten van Mens (EVRM), ons ‘recht op ongestoord woongenot’ opeisen. Het is belangrijk om een krachtig halt toe te roepen aan de enorme vlieghinder en de ernstige negatieve effecten van de luchtvaart substantieel te verminderen. Alleen samen kunnen we met deze rechtszaak het verschil maken Behalve aan de voorbereiding van de dagvaarding, werken we ook onverminderd voort aan het werven van donateurs en medestanders. We willen laten zien hoe breed onze rechtszaak wordt gedragen. In de maanden oktober en november stond er een ½ pagina grote advertentie in diverse regionale bladen. De acties waren zeer succesvol. Het aantal donateurs en medestanders is in die maanden enorm gegroeid. Maar u kunt ook wat doen: Help mee en roep buren, familie en mensen in uw omgeving op om mee te doen. En bent u lid van een bewonersverenging, roep uw vereniging op hun leden aan te schrijven. We kunnen met deze rechtszaak het verschil maken. www.beschermingtegenvliegtuighinder Groeiende vriendenkring De lijst met vrienden van Stichting RBV groeit eveneens. Naast milieuorganisaties melden zich steeds meer bewonersverenigingen. (www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl/vrienden). Deze aanmeldingen zijn van groot belang, want zij zijn een aanmoediging voor hun leden om donateur of medestander te worden. Vertegenwoordigt u een bewonersverenging? Spoor uw leden aan mee te doen en de rechtszaak te ondersteunen. Overig nieuws Gemeente Nieuwkoop De gemeenteraad uit Nieuwkoop stuurde 25 november jl een brief naar de formateurs Remkes en Koolkaas waarin zij hun zorgen uiten over de negatieve effecten van het vliegverkeer. RBV is benieuwd welke gemeenten volgen. Steun van gezaghebbende organisaties Tijdens de maanden van voorbereiding op de civiele rechtszaak gaven diverse gezaghebbende organisaties signalen en bevindingen af, die het op groei gerichte luchtvaartbeleid van de overheid behoorlijk kunnen verstoren. RBV is blij met deze ondersteuning. DAGVAARDING IS ONDERWEG👍🏼👍🏼👍🏼