Bezwaar SchipholWatch tegen groot onderhoud Zwanenburgbaan

SchipholWatch heeft gisteren bezwaar aangetekend tegen de bodembeschikking die Schiphol kreeg voor het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan. Zowel de gevolgde procedure als de beoordeling van de situatie is niet in de haak. De provincie Noord-Holland had nooit mogen instemmen met het saneringsplan dat die naam niet mag dragen. Schiphol heeft gebruik gemaakt van de verkorte procedure voor het aanvragen van de vergunning en de verantwoordelijke Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft dat toegestaan zonder verdere motivatie. Ons inziens onterecht, omdat deze procedure moet voldoen aan strenge voorwaarden. Zo mogen er geen omwonenden zijn die in hun belangen worden geschaad. “Het mag bekend worden verondersteld, ook bij de omgevingsdienst, dat Schiphol op het gebied vvan milieu nauwlettend in de gaten wordt gehouden door de omgeving. Daarom had de verkorte procedure niet mogen worden toegepast”, aldus het bezwaar. “Bovendien leidt het direct nemen van een definitieve beschikking bij Schiphol tot de mogelijke misvatting dat direct zonder risico kan worden begonnen met de werkzaamheden.” Redenering onbetrouwbaar Schiphol gevolgdVervolgens gaat het bezwaar in op een zestal aangetoonde bodemvervuilingen, met onder meer PAKs en koper. Deze worden voor het gemak bestempeld als historische vervuilingen. Vanwege de ouderdom – ontstaan vóór 1987 – zouden deze niet te hoeven worden gesaneerd. Maar in de aanvraag is dit niet gemotiveerd aan de hand van historische gegevens of nulmetingen. De omgevingsdienst volgt hier al te makkelijk de redenering van het notoir onbetrouwbare Schiphol. Ook zijn er rond de Zwanenburgbaan gevaarlijk hoge concentraties van het ‘forever chemical’ PFOS aangetroffen, in grond én grondwater. Ook deze worden gemakshalve aangeduid met ‘historisch’, maar dat is te kort door de bocht. Deze stof werd of wordt gebruikt in onder meer blusschuim. Schiphol geeft niet aan tot welk jaar de stof is toegepast. Het bezwaar behandelt nog een aantal verontreinigingen, met onder meer barium en arseen – tot zelfs meer dan tien keer de toegestane concentraties. SchipholWatch is van mening dat de verontreinigingen ten onrechte zijn aangeduid met ‘historisch’. In plaats van niet te saneren zou het vanuit de zorgplicht meer voor de hand liggen juist wel te reinigen. Het ingediende ‘saneringsplan’ waarbij vooral niet wordt gesaneerd, mag die naam dan ook niet dragen. Vervolgonderzoek nooit uitgevoerdUit bodemrapporten over het gebied rond de Zwanenburgbaan blijkt overduidelijk dat geen zicht bestaat op de mate van verspreiding van de vervuilingen. In de rapportages staat dat vervolgonderzoek nodig is, maar dat heeft niet plaatsgevonden. Zo zijn er in 2019 ‘vondsten’ van PFOS in concentraties die wel 40 keer boven de limiet liggen waar tot op de dag van vandaag geen verplicht vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden. Bij SchipholWatch maken we ons grote zorgen over de veelvoud en omvang van de bodemvervuiling op en rond het vliegveld. Via het grondwater verspreidt deze vervuiling zich naar gebieden die buiten Schiphol liggen. Een aantal van de gevonden stoffen zijn levensgevaarlijk voor mens en dier en kunnen al in zeer kleine concentraties risico’s opleveren voor de gezondheid. SchipholWatch vraagt het provinciebestuur dan ook de verleende beschikking in te trekken. De zorgplicht van provincie, omgevingsdienst en Schiphol zelf weegt zwaar, althans zou dat moeten doen. Door toestemming te verlenen op basis van de ingediende aanvraag, schiet Noord-Holland duidelijk tekort, aldus het bezwaar.
10 januari 2023, 10:28