Ook duizenden kubieke meters gifgrond rond Zwanenburgbaan

Nu Schiphol van plan is (zonder natuurvergunning) de Zwanenburgbaan op de schop te nemen, komen bijna dagelijks rapporten vrij over de milieuvervuiling rond die baan. Zowel de bodem als het grondwater bevatten schokkend hoge concentraties van onder meer PFAS, kankerverwekkende PAK’s, arseen, barium en andere zware metalen. Bij elkaar gaat het opnieuw over tienduizenden kubieke meters zwaarvervuilde grond en blijken de gifstoffen in het grondwater terecht te zijn gekomen, tot zelfs ver buiten het eigen terrein van Schiphol, aan de noordzijde van de Zwanenburgbaan. De vervuiling is zo ernstig dat zelfs de soepele normen die de gemeente Haarlemmermeer op verzoek van Schiphol opstelde, geen soelaas meer bieden. Specialisten van onderzoeksbedrijf Terrascan schrijven in een rapport van 22 januari 2019 dat “de concentraties PFOS zo hoog zijn dat er sprake moet zijn van een bron op de locatie of in de nabijheid”. Dat gaat over het noordelijke deel van de Zwanenburgbaan. Factor veertig boven de normZe troffen er tot 130 microgram PFOS per kilogram droge stof aan, terwijl de landelijke norm maximaal 3 microgram toestaat. Boven die grens dient de grond te worden gesaneerd of goed afgeschermd te worden opgeslagen. Behalve de beruchte PFOS zijn rond de Zwanenburgbaan ook grootschalig polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s) gevonden. Deze zijn kankerverwekkend en ontstaan onder meer bij het verbranden van kerosine en zitten verwerkt in de antisliplaag bovenop het asfalt. Een soortgelijke verontreiniging zagen we ook rond de Polderbaan. De kankerverwekkende PAK’s lossen makkelijk op in water en verspreiden zich via het grondwater makkelijk over een groot gebied. De onderzoekers melden weliswaar dat er ‘vermoedelijk’ sprake is van ernstige verontreiniging, maar ook dat “er geen nader onderzoek wordt gedaan naar de omvang omdat dit voor de geplande werkzaamheden niet nodig is”. Kankerverwekkende stoffen in bodem en grondwaterVorige maand leverde Terrascan een zeer verontrustend rapport op over de milieuvervuiling rond de Zwanenburgbaan. Daarin vinden ze de gevaarlijke PAK’s, PFAS in de bodem en het grondwater, koper en barium. “Daarnaast is een sterke verontreiniging met arseen in het grondwater aangetoond, tien keer hoger dan de interventiewaarde.” Een interventiewaarde is een grenswaarde: boven zo’n waarde moet er worden ingegrepen. ” wordt verwacht dat dit geen natuurlijke oorsprong heeft”, zo vermeldt rapport T.22.12198 met atlascode 2413F en datum 27 oktober 2022. Datzelfde rapport meldt ook dat de vervuiling niet beperkt blijft tot slechts het grondgebied van het vliegveld. De verontreinigingen lopen door “in openbaar gebied in de omliggende akkers, groenstroken en bij openbare wegen”. Ondanks de hoge concentraties en ondanks de grove overschrijding van de grenswaarden, gaat Schiphol niet over tot sanering, zo blijkt uit het rapport. “Op de meeste plaatsen is sprake van tijdelijk uitplaatsen van licht en sterk verontreinigde grond. Verschillende kwaliteiten grond worden gescheiden ontgraven, in depot gezet en teruggeplaatst. Eventueel overtollige grond wordt herschikt of afgevoerd.” Minimaal 7,1 miljoen liter giftig grondwaterNadat de ernstige vervuiling werd ontdekt, kreeg Terrascan de opdracht ook het grondwater te onderzoeken. Zondag jongstleden bracht het bureau daarover verslag uit. Onder meer blijkt daaruit dat de PFAS zich steeds verder verspreidt en dat er inmiddels sprake is van “minimaal” 7100 kubieke meter “sterk verontreinigd grondwater”, waarbij er geen deugdelijke afscherming is tegen nog verdere verspreiding. Om goedkoop onder deze vervuiling uit te komen, wordt deze – als zo vaak – getypeerd als een ‘historische verontreiniging’ die niet hoeft te worden aangepakt. “De oorzaak en het tijdstip van ontstaan zijn niet duidelijk. Calamiteiten of blusactiviteiten in de jaren ’70 zijn een mogelijke oorzaak.” Vlakbij woonwijk ZwanenburgDe nu aangetoonde verontreinigingen in bodem en grondwater zijn zeer ernstig en komen gevaarlijk dicht in de buurt van de woonwijken in Zwanenburg. Via het grondwater verspreiden de deels kankerverwekkende gifstoffen zich richting bewoond gebied. Schiphol is niet van plan de verontreinigingen te saneren bij het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan, maar slaat de grond tijdelijk op in een depot om deze later terug te storten. Evenmin bestaan er plannen om verdere verspreiding van het gif te voorkomen door het plaatsen van deugdelijke afscheidingen. De gemeente Haarlemmermeer is verantwoordelijk voor het toezicht op het geschuif met gifgrond, maar lijkt niet van plan in actie te komen. De coalitie daar is te druk met het optimaal faciliteren van Schiphol, veruit de belangrijkste bron van inkomsten van deze gemeente.
30 november 2022, 20:55