Onderzoek ultrafijnstof Schiphol geleid door ex-projectdirecteur Lelystad Airport

Het recent verschenen onderzoek naar de gezondheidseffecten van ultrafijnstof uit vliegtuigen werd geleid door bestuurskundige drs René van der Ent van het RIVM. Eerder was deze zelfde man projectdirecteur Lelystad Airport bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Van der Ent werd in verschillende media neergezet als onderzoeker van het RIVM, maar is een pure manager die op veel plekken binnen de overheid actief was. Hij werkt doorgaans via de Algemene Bestuursdienst, het elitecorps van de ambtenarij in ons land. Als hoofd van het Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid bij RIVM heeft hij echter geen enkele achtergrond in wetenschappelijk onderzoek naar ultrafijnstof of de gevolgen daarvan op de gezondheid, althans zo lijkt op te maken uit zijn persoonlijke pagina op Linkedin. Desondanks wordt hij in diverse media geciteerd als zou het onderzoek hebben aangetoond dat het stof geen nieuwe aandoeningen veroorzaakt. Los van het feit dat Van der Ent daar zelf niet professioneel over kan oordelen, wekken dergelijke uitspraken het nodige wantrouwen voor lezers van het rapport. Daarin staat duidelijk te lezen dat het ultrafijnstof wel degelijk negatieve gevolgen heeft voor omwonenden. VoorbarigHet rapport is verre van compleet, zo concluderen ook de echte onderzoekers van RIVM. Ze geven aan dat vervolgonderzoek nodig is om harde conclusies te kunnen trekken. De uitleg van Van der Ent lijkt dan ook nogal voorbarig. Bovendien belicht het rapport slechts één aspect van de uitstoot van vliegverkeer: het ultrafijnstof. De emissie van bij voorbeeld zeer zorgwekkende stoffen (lees: kankerverwekkende stoffen) is buiten beschouwing gelaten, evenals de negatieve gezondheidseffecten van stikstof- en zwaveloxiden. Het fijnstofrapport van RIVM signaleert een aantal gevaren voor de gezondheid van omwonenden van vliegvelden en bevestigt hiermee eerdere rapporten van onder meer TNO en de Gezondheidsraad. Laatstgenoemde adviseerde vorig jaar al maatregelen te nemen die de uitstoot moeten terugdringen. Daar werd door de regering geen gehoor aan gegeven. Van der Ent deelt de mening van de Gezondheidsraad niet. In de Volkskrant liet de oud-projectdirecteur van Lelystad Airport optekenen dat “iets pas bewezen is als het op meerdere plekken in meerdere studies wordt gevonden”. De Gezondheidsraad oordeelde juist dat de signalen zo ernstig waren dat uit voorzorg maatregelen nodig zijn. Bewonersbijeenkomsten Lelystad AirportHet was destijds dezelfde Van der Ent die bewoners in Oost-Nederland toesprak op bijeenkomsten over de plannen met Lelystad Airport. Daar hield hij bij hoog en laag vast dat inspraak wel degelijk zin had en beloofde hij alle zienswijzen netjes te beantwoorden. Dat is uiteindelijk nooit gebeurd. De beantwoording werd keer op keer uitgesteld en uiteindelijk bleek het ministerie vragen te hebben gebundeld, geïnterpreteerd en veelvuldig onbeantwoord gelaten. Van der Ent schoof in december 2019 ook onaangekondigd aan bij een presentatie van stikstofberekeningen door burgergroep SATL aan de Commissie Remkes. SATL vertrouwde die berekeningen niet en had de complexe excercitie nog eens dunnetjes overgedaan. Dit blijkt uit een verslag van de Commissie-MER (CieMER) die milieu-effectrapportages beoordeelt op juistheid en volledigheid. Essentiële gebreken in stikstofdossier LelystadDe doorgaans kritische CieMER merkte daar fijntjes over op: “Door de onverwachte aanwezigheid van Van der Ent bij deze presentatie mag duidelijk zijn dat het ministerie op hoog niveau op de hoogte is gebracht van een groot aantal essentiële gebreken in de stikstofberekeningen door Lelystad Airport”. Projectdirecteur Van der Ent speelde ook een rol in het aanleveren van onjuiste databestanden over stikstof aan burgerorganisatie SATL in 2018, getuige datzelfde verslag van CieMER. SATL kwam in de eigen berekeningen steeds op andere getallen uit dan het vliegveld zelf en wilde daarom de gebruikte bestanden inzien. De Commissie-MER schrijft daarover: “Projectleider van het ministerie René van der Ent neemt contact op met een van de Twitteraars en stuurt hem een link naar de resultaatfile van de berekening, plus een notitie van adviesbureau Adecs als leeswijzer.” Aangifte bij JustitieLater bleek het om een verouderde versie van de berekeningen te gaan en was er tussentijds van alles veranderd aan de invoergegevens. Tot op de dag van vandaag heeft SATL de juiste informatie niet ontvangen, ondanks talloze procedures – zelfs bij de Raad van State. Dit gerommel tussen I&W en SATL leidde in 2020 zelfs tot een aangifte bij Justitie. SATL verdenkt meerdere topambtenaren, directieleden van de Schiphol Groep en een aantal consultants van adviesbureaus van het moedwillig sjoemelen met de informatie. Op 7 juli jongstleden werd bekend dat het Openbaar Ministerie de aangifte serieus neemt en een strafrechtelijk onderzoek is gestart. Niet bekend is of Van der Ent ook één van de personen is waartegen aangifte is gedaan. SATL wil daarover niets kwijt.
15 juli 2022, 18:08