Vliegtuigen steeds sneller achter elkaar, blijkt uit analyse van miljoen vluchten

Vliegtuigen vliegen steeds dichter op elkaar waardoor bewoners steeds minder rust krijgen van het overmatige vliegverkeer boven ons land. Dit blijkt uit een analyse van een miljoen vliegtuigpas­sages over het Nomos-meetpunt nm27 door burgerwetenschapper ir Bob van Marlen. Van Marlen kreeg toegang tot de enorme database van donderdorp.nl, een initiatief van het Platform Vlieghinder Kennemerland. Het bestand bevat al het vliegverkeer van en naar Schiphol over de jaren 2007 tot en met nu en telt bijna 1 miljoen registraties. De databank legt ieder passerend vliegtuig vast, inclusief type- en registratienummers, samen met het geluidsniveau (de zogenaamde LAmax, het piekniveau) en de tijdsregistratie van het geluid. Daarmee kan de ‘hoorbaarheidsduur’ worden berekend, nodig voor het berekenen van de jaargemiddelden Lden en Lnight. Eerder toonde Van Marlen al aan dat het gemiddelde piekgeluid met slechts één procent was gedaald in de afgelopen 15 jaar. Dus verre van de één procent per jaar die de vliegindustrie claimt. Ieder jaar dichter opeenNu berekent hij op basis van dezelfde gegevens dat vliegtuigen steeds dichter op elkaar vliegen. Het tijdsinterval tussen twee opeenvolgende vliegtuigpassages wordt steeds korter: gemiddeld wordt daar wel de één procent per jaar gehaald. Dat betekent dat er in dezelfde tijd meer vliegtuigen over woonwijken worden gestuurd en dat periodes zonder vliegherrie schaarser en korter worden. Op deze grafiek is duidelijk te zien dat vliegtuigen elkaar steeds sneller opvolgen. Bewoners krijgen zo steeds minder rust tussen twee vliegtuigpassages (illustratie: Bob van Marlen) Vooral omwonenden van de preferente Polder- en Kaagbaan krijgen dit verschijnsel voor de kiezen. Deze banen zijn onder normale omstandigheden (dat wil zeggen, als er geen onderhoud is wegens verzakkingen of andere slijtage) het zwaarst belast. Omwonenden zien dat terug in steeds kortere periodes van respijt, rust. Recentelijk heeft Schiphol op deze banen een nieuw navigatiesysteem geïnstalleerd. Van Marlen verwacht dat daarmee de rustperiodes in rap tempo nog korter zullen worden. Dat is eigenlijk nu al merkbaar, zo stelt hij. Geen enkele bescherming voor burgersDe overheid vindt deze steeds snellere opeenvolging van vliegtuigen wel best. De luchtvaartregels zijn er zelfs op ingericht, voor de burger geldt hiertegen geen enkele bescherming. De regering stuurt de luchtvaartsector voornamelijk aan op basis van economische criteria als werkgelegenheid, vestigingsklimaat en opbrengsten. De grenzen voor de geluidsbelasting van bewoners zijn zo hoog gekozen dat de aanbevelingen van de Wereldgezond­eidsraad voor een gezonde leefomgeving met voeten worden getreden. Alles om het veelgeroemde ‘netwerk’ van KLM en Schiphol optimaal van dienst te zijn. De geluidsbepalingen in de regels voor de luchtvaart zijn altijd al controversieel geweest. De vroegere Kosten-eenheid, genoemd naar professor dr. ir. C.W. Kosten, was erop gebaseerd dat ieder vlieggeluid onder de 65 decibel piekniveau niet meegeteld hoefde te worden. Later, rond 2000, werd die maat vervangen door een jaargemiddelde geluidsniveau, de zogenaamde Lden, uitgedrukt in decibellen. De ‘den’ in Lden staat hier voor day, evening, night, het jaargemiddel­de per geheel etmaal dus. Zo bestaat er ook een Lnight, het jaargemiddelde gedurende de nachtelijke uren. Veel hoger dan WHO-richtlijnenDe Lden mag volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet boven de 45 dB uitkomen, de Lnight niet boven de 40 dB. De Nederlandse overheid staat veel hogere waarden toe, tot meer dan 58 dB recht onder de aan- en uitvliegroutes. Dat is bijna tien keer zoveel geluid als gezond is voor een mens. Maar terug naar de pieken in het geluidsbeeld. Geen enkele piek onder de 65 decibel werd dus meegeteld als hinder. Bij Lden worden ze wel meegeteld, met de tijdsduur van het geluid. Omdat de Lden-grens zo hoog is gesteld, betekent dit dat de luchtvaart wordt toegestaan overal in Nederland vliegtuigpassages met geluidsniveaus tussen de 50 en 80 decibel uit te voeren zonder dat het wordt aangemerkt als ernstige geluidshinder en zonder dat het leidt tot ook maar enige beperking op het vliegverkeer. Immers wordt de hoge Lden grens van 58 dB(A) niet overschreden. De overheid spreekt voor deze sitiuaties van een ‘licht belaste omgeving’. De werkelijkheid ervaren steeds meer mensen dagelijks en ook ’s nachts. Beloofd wordt minder hinder, maar de hinder wordt steeds vaker verplaatst naar minder drukbevolkte gebieden als het gebied ten noorden van Amsterdam en rond Oegstgeest en Leiden. GeluidsgotenNu op de Kaag- en Polderbaan het nieuwe navigatiesysteem is geïnstalleerd en met de Luchtruim­herziening in aantocht, wordt dat alleen maar erger. Vliegtuigen zullen op de aan- en uitvliegroutes naar de preferente banen steeds nauwkeuriger over een ‘optimale vaste route’ worden gestuurd om het aantal gehinderden zo klein mogelijk te houden. Dat kan in de toekomst ook gebeuren op de andere banen als Schiphol extra capaciteit nodig heeft voor de beoogde groei. De bewoners onder die routes zijn niet te benijden: zij wonen in een geluidsgoot met geluidsbelastingen zoals ons land die nog nooit heeft gezien. Ongevraagd en ongewild krijgen zij te maken met nog meer overlast, met gierende straalmotoren, 24 uur per dag en 7 dagen per week boven hun huizen. De mensen onder deze routes worden door de overheid de facto weggezet als tweederangsburgers. Zij genieten geen enkele effectieve rechtsbescherming en de geluidsoverlast in hun leefomgeving mag praktisch ongelimiteerd worden opgeschroefd. PerversPervers genoeg is geen maximale belasting gedefinieerd, slechts een maximaal aantal woningen dat onder een dergelijke vliegterreur mag lijden. En ook daar wordt de hand mee gelicht, want nieuwbouwwoningen tellen niet mee in die creatieve rekenmethoden. Een dergelijke behandeling van de medemens krijgt veel weg van de verschrikkingen die de ouders in het toeslagenschandaal hebben moeten ondergaan. Ook een ‘ongekend onrecht’. De integriteit van de overheid is hier volledig zoek. Op deze wijze omgaan met mensen getuigt van eenzijdig economisch denken. Het gewin van de luchtvaart legt het hier af tegen het welzijn van honderdduizenden mensen. De overheid heeft geen enkel oog voor de opgedrongen situatie waarin deze mensen terechtkomen, geen idee van het persoonlijk leed dat hiermee gepaard gaat. Tip aan bestuurders: Lees vliegherrie.nl. Nog veel onbegripHet getuigt van een volslagen gebrek aan empathie voor mensen die dag en nacht in het vlieg­tuiglawaai moeten leven en wiens gezondheid op het spel staat. Helaas beperkt de meedogen­loosheid zich niet tot een paar excentrische partijen, maar zien we representanten terug in vele politieke partijen: gematigde partijen als VVD, CDA en D66, alt-rechtse clubs als PVV, FvD en Ja21 en zelfs in de linkse PvdA. Dit mag niet zomaar worden voortgezet. De luchtvaartindustrie mag niet toegestaan worden geld proberen te verdienen over de ruggen van zovele honderdduizenden Nederlanders. De rekening van die matig succesvolle pogingen winst te creëren mag niet worden doorgeschoven naar de mensen in de geluidsgoten en niet worden afgewenteld op toekomstige generaties, nota bene onze eigen kinderen en kleinkinderen. Terwijl het verzet tegen de steeds maar uitdijende luchtvaart groeit, probeert deze sector met man en macht het tij te keren met onheuse argumenten, halve en zelfs hele onwaar­heden, schimmige en foutieve berekeningen. Wollig, verhullend taalgebruik om de ernst van de overlast voor honderdduizenden te maskeren en te bagatelliseren. OppassenKijk goed uit als politici, luchtvaartdeskundigen, piloten en vliegveldmanagers beginnen te praten over gematigde of selectieve groei, netwerkkwaliteit, optimale ontwikkeling, groei verdienen, duurzame luchtvaart of innovatie. Wat ze dan bedoelen te zeggen is dat u weer het haasje bent. Op een gruwelijke manier, want de groei zal elk gunstig effect teniet doen. De acties van zaterdag jongstleden op de vliegvelden waren een mooi en hoognodig signaal dat het zo niet langer kan. Niet qua geluidsbelasting en ook zeker niet qua klimaatbeleid. Dergelijke acties moeten we blijven organiseren en zolang de regering weigert de eigen bevolking te beschermen, zullen we evenmin ontkomen aan veelvuldige bezoeken aan de rechter.
19 mei 2022, 19:21