Bewoners: ‘minder hinder’-plannen Schiphol te vrijblijvend

Het ‘minder hinder’-plan van Schiphol rammelt aan alle kanten. Er zijn geen harde doelstellingen geformuleerd en de in het verleden afgesproken hinderbeperking is nog steeds niet geleverd. Voor echte hinderreductie bestaat maar één optie: vermindering van het aantal vluchten. Dit schrijft de officiële vertegenwoordiging van bewoners in een brief aan de Tweede Kamer. De burgers zijn zwaar teleurgesteld in de Schiphol-plannen en vrezen juist voor nog meer overlast als deze worden uitgevoerd. Ze keuren de plannen dan ook unaniem af. De aanpak van Schiphol is veel te vrijblijvend, zo menen zij. Onderzoeksbureau To70 heeft in een onderzoek geen beoordeling (kunnen) geven van de mate waarin de ideeën bijdragen aan een echte oplossing, terwijl in ander onderzoek van hetzelfde bureau de effecten ‘beperkt’ worden genoemd. De bewonersdelegatie is gepikeerd omdat in het verleden afgesproken verbeteringen nog steeds niet geleverd zijn. Zo is de 50/50-regel – waarbij de helft van de ‘geluidswinst’ van stillere vliegtuigen terecht zou moeten komen bij de burgers – niet nagekomen terwijl Schiphol wel alvast is doorgegroeid naar 500.000 vliegbewegingen. Geen duidelijke doelstelling“Het nieuwe plan is een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. De technische mogelijkheden om de hinder te verminderen zijn uiterst beperkt, zoals de ervaring leert. Het is veelzeggend, dat Schiphol de plannen niet kwantificeert en geen duidelijke doelstelling afgeeft”, aldus de brief. Alle maatregelen die leiden tot échte hinderbeperking wijst Schiphol categorisch af. Voorstellen voor minder vluchten, een stop op nachtvluchten of gegarandeerde rustperiodes voor omwonenden worden door Benschop cum suis doorverwezen naar de politiek. Schiphol ziet dat als luchtvaartbeleid en dus buiten het bereik van het eigen plan. “Voor een echte oplossing is dan ook nieuw luchtvaartbeleid nodig. De huidige normen voor geluid zijn verouderd en sluiten niet aan op de beleving van bewoners. Het werken met jaargemiddeld geluid houdt geen rekening met het ontbreken van rustperiodes en het groeiende aantal hindermomenten.” Juist méér overlastDat is bevestigd in het eindverslag van het Alders-overleg, zo brengen de bewoners in herinnering. Daarin beschrijft onderhandelaar Hans Alders de paradox dat een kleine daling van het gemiddelde geluid leidt tot een grote toename van het aantal vluchten en daarmee tot nog meer overlast. “Omwonenden merken zo niets van de hinderafname. Integendeel, hun woonklimaat wordt juist ernstig geschaad.” “In de praktijk kan hinderreductie alleen worden bereikt als Schiphol niet terugkeert naar de 500.000 vliegbewegingen van voor de corona-crisis. Dat draagt ook direct bij aan het oplossen van andere problemen van Schiphol zoals de uitstoot van kooldioxide, stikstofoxyden en ultrafijnstof, schept ruimte voor woningbouw en voor een hogere mate van veiligheid op en rond het vliegveld.” Schiphol hoeft ook niet meer zo groot te worden, omdat het vooral buitenlandse overstappers zijn die profiteren van het grote aantal bestemmingen. “Voor de zakelijke bereikbaarheid volstaat een netwerk als dat in Zwitserland – ook een land met een kleine thuismarkt dat toch beschikt over een uitstekend netwerk. Dat levert bovendien betere marges op voor de vliegmaatschappijen aldaar.”
02 april 2022, 12:03