Vijftig hoogleraren hekelen geluidsgrenzen vliegherrie

Een groep van bijna vijftig hoogleraren – vrijwel zonder uitzondering medisch specialisten – maakt zich ernstig zorgen over de omgang met geluidsnormen in maatschappelijke kosten-baten analyses van vliegvelden. Ze stuurden hierover gezamenlijk een brief aan de Gedeputeerde Staten van Limburg. Het vliegveld Beek, tegenwoordig ook bekend onder de naam Maastricht Aachen Airport, is het eerste vliegveld waarvoor een kosten-baten analyse is gemaakt met een nieuwe methode, speciaal ontwikkeld voor vliegvelden. De methode is nu al berucht omdat de baten van luchthavens sterk worden overdreven, terwijl de klimaat- en omgevingsschade slechts marginaal wordt meegerekend. Nu ontstaat dus ook commotie over het oprekken van de grenzen voor geluidshinder. De hoogleraren, onder aanvoering van professor dr ir Maria Jansen, hoogleraar gezondheidsbeleid aan de Universiteit Maastricht, beklagen zich over het feit dat geluidsoverlast pas wordt meegerekend als deze het jaargemiddelde van 50 decibel Lden overstijgt. Vasthouden aan 45 decibel“De richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie voor geluidshinder van vliegverkeer is vastgesteld op 45 dB en voor de nacht zelfs op 40 dB. Ook het Rijk gebruikt in de recente luchtvaartnota deze waarden, evenals de milieu-effectrapportage (MER) van Schiphol. Desondanks is in de nieuwe werkwijze 50 decibel opgenomen als grens waarboven schade als gevolg van geluidsoverlast kan worden gekwantificeerd”, aldus de wetenschappers. “We vragen het College van Gedeputeerde Staten om in lijn met de luchtvaartnota en de MER Schiphol de veiligheidsnorm van 45 dB aan te houden.” De hoogleraren zijn bang voor precedent-werking. “Als de provincie uitgaat van 50 decibel, geven we munitie aan vliegveld Luik om in toekomstige onderhandelingen ook uit te gaan van deze grens. Luik kent geen nachtslot en zal voor bewoners in de grensregio in de nacht veel overlast veroorzaken als de WHO-grens van 40 decibel in de nacht wordt opgerekt tot 45 dB of zelfs hoger.” Ook gevolgen voor regio SchipholEenzelfde gevolg kan dit precedent krijgen voor de toepassing van de ‘luchtvaart-specifieke’ mkba-methode bij andere vliegvelden in ons land, zoals Schiphol, Eindhoven en Zestienhoven. Die zullen vroeg of laat ook met deze opgerekte grenzen te maken krijgen waarmee omwonenden nog meer overlast krijgen opgedrongen dan nu al het geval is. “We vragen daarom aan de provincie om de WHO-norm voor geluidshinder te volgen, dat wil zeggen de door de WHO in 2018 aanbevolen grenswaarden van 45 decibel. Het lijkt ons alleszins redelijk om te streven naar een consistent beleid door de Nederlandse overheid en het daarbij volgen van WHO-standaarden.” GediskwalificeerdEnkele maanden geleden werd een mkba voor Schiphol, opgesteld in opdracht van de gemeente Aalsmeer, door de minister niet-valide verklaard omdat deze niet was opgesteld volgens de tussentijds geïntroduceerde luchtvaart-specifieke methode. Dat leidde tot veel commotie en woede in de Aalsmeerse gemeenteraad, die veel geld had betaald voor die analyse. Deskundigen van onder meer CE Delft hekelen de nieuwe werkwijze die nu wordt voorgeschreven door het ministerie. Die leidt vrijwel automatisch tot de conclusie dat meer luchtvaart leidt tot meer welvaart. Op papier dan.
17 december 2021, 16:00