Zwaar geschut luchtvaartlobby tegen nieuwe Omgevingswet

De luchtvaartlobby, deels geïnstitutionaliseerd in de Metropoolregio Amsterdam, zet alle zeilen bij om de nieuwe Omgevingswet alsnog onderuit te halen. Die wet bepaalt dat ook vliegherrie voortaan moet worden meegenomen in de bepaling van wat al dan niet acceptabel is. De nieuwe wet moet volgend jaar van kracht worden en zal ervoor zorgen dat er op veel meer plekken rond Schiphol niet meer mag worden gebouwd omdat de herrie er niet te harden is. Volkomen terecht vanuit het oogpunt van de bescherming van de individuele burger, maar voor gemeenten en provincies een stevige rem op de broodnodige woningbouw. De vlieglobby probeert deze problematiek te framen als zouden er te strenge regels worden opgesteld. Echter, de huidige regels bieden totaal geen bescherming voor individuele burgers, terwijl de Omgevingswet daar wél werk van maakt. Het zijn dan ook niet de nieuwe regels die de woningbouw in de weg staan, maar de enorme overdaad aan vliegtuiglawaai. Honderdduizenden uit slaap gehoudenDe Wereldgezondheidsorganisatie adviseert nationale overheden al jaren om het jaargemiddelde aan vlieglawaai terug te brengen tot onder de 45 decibel. De regio Schiphol is ver verwijderd van die grens: maar liefst anderhalf miljoen mensen worden ongevraagd geconfronteerd met een hoger jaargemiddelde. Honderdduizenden zelfs met zoveel lawaai dat ze er ’s nachts niet van kunnen slapen. De luchtvaartcowboys zien zich geconfronteerd met groeiende weerstand van provinciale en lokale bestuurders die de noodklok luiden over de problemen met de woningbouw. In plaats van nu te gaan werken aan een structurele oplossing voor de vliegtuigoverlast, zoals een verhuizing van het vliegveld of een reductie van het aantal vluchten, worden de nieuwe regels ter discussie gesteld. Die regels zijn echter gebaseerd op jarenlang onderzoek en op adviezen van internationale organisaties als de Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie. Laakbaar luchtvaartbeleidIn dat kader moet ook het recente manifest van werkgeversclub VNO-NCW worden gezien waarin wordt gepleit voor een groter Schiphol, ondanks de aantoonbare schade die het vliegveld veroorzaakt aan de leefomgeving, de volksgezondheid, de economie en de staatsfinanciën. In het stuk zit overduidelijk laakbaar luchtvaartbeleid verstopt. Het stimuleren van nog meer vliegverkeer boven de drukbevolkte Randstad is gezien de negatieve gevolgen voor de burger een ware aanslag op de rechten van de mens. Het recht op een gezonde woonomgeving wordt met voeten getreden. Toch ondertekenden tal van gemeenten, organisaties en individuen dit manifest. Sommigen hadden over de verstopte luchtvaartparagraaf heen gelezen. Zo trok burgemeester drs Jan Hamming van Zaanstad zijn steun weer in nadat hij werd gewezen op de gewraakte passage. Links ondertekent vrolijk meeMaar van andere prominente ondertekenaars, zoals GroenLinks-burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, moet dat nog maar worden afgewacht. Ook voormalig gedeputeerde Adnan Tekin, destijds belast met de portefeuille luchtvaart en nu voorzitter van de MBO-raad, GroenLinks-veteraan Paul Rosenmöller (VO-raad) en professor dr Paul Schnabel (D66 en voorheen directeur Sociaal en Cultureel Planbureau). Het manifest noemt de verbindingen van Schiphol onder meer cruciaal bij het herstel van verdienvermogen van de BV Nederland en oreert over het ‘verduurzamen’ van de luchtvaart zodat die verbinding met de wereld kan worden behouden. Een plan voor die verduurzaming ontbreekt: vooralsnog worden alleen grondoperaties zoveel mogelijk geëlectrificeerd, maar die zijn slechts goed voor een 0,5 procent van alle aan de luchtvaart gerelateerde uitstoot. Voor de overige 99,5 procent bestaan geen concrete plannen. Sterker nog: die uitstoot zal verder toenemen bij een groeiend Schiphol. Daar doen een paar elektrische ’taxibots’ niets aan af. Lak aan wetgeving en burgersMet het manifest geven VNO-NCW en de medeondertekenaars impliciet aan lak te hebben aan de nieuwe Omgevingswet en aan de bewoners rond vliegvelden. Kennelijk hoeven individuele burgers volgens hen niet te worden beschermd tegen de vernietigende effecten van vliegoverlast en tegen de uitstoot van gevaarlijke en klimaatschadelijke stoffen. Dat is een koers die loodrecht staat op de koers die de overheid inmiddels vaart in het Tata-dossier. “Het manifest biedt een interessant voorbeeld van wat de luchtvaartlobby met een uitgekiende netwerkstrategie weet te bereiken”, aldus een bericht van kenniscentrum Impact dat onder meer onderzoek doet naar de Metropoolregio Amsterdam en het hoge ondemocratische gehalte van die samenwerking van vier provincies en tientallen gemeenten. “Als lemmingen lopen de ondertekenaars achter de toekomstvisie Schiphol 2050 aan, eenzijdig opgesteld door directeur Dick Benschop.” Impact maakt zich zorgen over de verschuiving van de democratisch gekozen lokale, provinciale en nationale macht naar metropoolregio’s waarin de kiezer geen enkele stem heeft. Die metropoolregio’s zijn niet veel meer dan publiek-private samenwerkingen, waarbij grote multinationals en verzelfstandigde overheidsinstellingen het voor het zeggen hebben.
07 december 2021, 13:40