Schiphol treuzelt met aanleveren cijfers gevaarlijke uitstoot

Schiphol verzuimt al sinds 1 januari van dit jaar actuele gegevens te leveren over de uitstoot van zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen, waaronder een fors aantal kankerverwekkende stoffen. Dit blijkt uit een schrijven van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) in antwoord op een handhavingsverzoek van Johan Vollenbroek’s Mobilisation. Vollenbroek heeft de omgevingsdienst al in maart van dit jaar gevraagd handhavend op te treden tegen de giftige uitstoot van (het vliegverkeer vanaf) Schiphol. Dat verzoek is afgewezen, maar Mobilisation tekende bezwaar aan tegen deze beslissing. Bedrijven zijn volgens de wet verplicht de uitstoot van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te beperken. Iedere vijf jaar dient een vervuiler de uitstoot te rapporteren, tezamen met voorgenomen maatregelen om de emissies te reduceren. De laatste keer dat Schiphol zo’n rapport uitbracht was op 1 januari 2016. Al drie keer uitstelHieruit volgt dat het vliegveld op 1 januari van dit jaar een nieuw verslag had moeten uitbrengen. Schiphol heeft echter al drie keer uitstel gevraagd en gekregen. Het jongste uitstel loopt tot 14 december, over krap anderhalve week moet het staatsbedrijf op de proppen komen met de data. Vanwege het getreuzel van Schiphol kan de omgevingsdienst de huidige situatie niet beoordelen. In plaats van de activiteiten deels stil te leggen, kiest de dienst ervoor de situatie daarom voorlopig maar te gedogen. NZKG geeft aan dat pas in allerlaatste instantie zal worden gekeken naar het terugschroeven van het aantal vliegbewegingen. Eerst moet Schiphol aangeven hoe de uitstoot vermeden of gereduceerd kan worden, bij voorbeeld door het vervangen van bepaalde componenten in de verstookte kerosine. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan wordt bekeken of bedrijfsprocessen kunnen worden aangepast. Toen Schiphol op 1 januari 2021 nog steeds geen gegevens had aangeleverd, heeft NZKG uitstel verleend tot 7 juni 2021, maar ook die deadline werd niet gehaald. Op 22 juni werd de termijn daarom verlengd tot 20 augustus en daarna nog eens tot 14 december. Dat gebeurde onder meer “omdat de inrichtinghouder meewerkt aan het aanleveren van de gegevens”, schrijft NZKG onbegrijpelijkerwijs. Termijn ver overschredenDe data over de kankerverwekkende uitstoot hoeft dan ook niet voor die datum te worden verwacht. Pas daarna kan de omgevingsdienst de cijfers gaan analyseren en komen tot een conclusie of er wordt voldaan aan de wettelijk verplichte minimalisatie. Dat analysetraject kan ook zomaar maanden in beslag nemen, zodat de termijn van vijf jaar ver wordt overschreden. Het traineren van deze procedure levert Schiphol nu al ruim een jaar respijt op van zijn wettelijke verplichting. Immers wil de omgevingsdienst geen maatregelen nemen tegen het vliegveld zonder over de relevante gegevens te beschikken. De dienst zou ook andersom kunnen redeneren: Schiphol wist al vijf jaar dat de gegevens op tafel moesten komen en nu dat niet is gebeurd, volgen al dan niet tijdelijke maatregelen. Die weg zou logischer zijn, vooral omdat het in het geval van Schiphol gaat om grote hoeveelheden zeer schadelijke stoffen, zoals benzeen, tolueen en maar liefst 400.000 kilogram per jaar niet-methaan vluchtige organische stoffen, waarvan een belangrijk deel ook kankerverwekkend is. Daarnaast stoot Schiphol enorme hoeveelheden klimaatschadelijke stoffen uit als CO2, NOx en zwavelverbindingen.
01 december 2021, 11:51