Ministerie diskwalificeert onwelgevallige kosten-baten analyse

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft na de onwelgevallige maatschappelijke kosten-baten analyse (mkba) in opdracht van de Gemeente Aalsmeer eenzijdig de spelregels veranderd voor het opstellen van dergelijke analyses. De regels zijn zó ernstig verbogen dat hoe dan ook altijd de conclusie ‘meer luchtvaart is meer welvaart’ volgt uit zo’n mkba. De nieuwe spelregels zijn nog niet door het parlement bekrachtigd, maar worden nu wel gebruikt om de mkba Schiphol te diskwalificeren en ongeldig te verklaren. De gemeente heeft tienduizenden euro’s uitgegeven aan het opstellen van de analyse door het gerenommeerde en in luchtvaart gespecialiseerde bureau CE Delft. “Het is vreemd dat I&W de mkba op basis van deze regels ongeldig verklaart. De nieuwe regeling bevat immers alleen aanbevelingen, geen voorschriften”, aldus een econoom die goed thuis is in de materie. De gemeenteraad is witheet door de gang van zaken. In een brief op poten aan de vaste kamercommissie voor I&W schrijven burgemeester en wethouders: “De minister heeft ons laten weten dat ons rapport niet langer voldoet aan de meest recente uitgangspunten van juli 2021.” Het rapport van CE Delft dateert van ongeveer een maand vóórdat de minister de nieuwe regels aan de Tweede Kamer stuurde. Het parlement heeft nog geen gelegenheid gehad over het voorstel te debatteren en heeft dus ook nog geen goedkeuring verleend. De nieuwe regels waren al langer in de maak als gevolg van een motie van Tweede Kamerleden Bas Paternotte (D66) en Eppo Bruins (CU), maar introductie werd steeds vertraagd. De ongeldigverklaring door de minister heeft dan ook geen wettelijke basis. Uit het rapport bleek klip en klaar dat groei van Schiphol leidt tot aanzienlijke financiële schade voor de samenleving en dat krimp juist een positieve bijdrage levert, onder meer vanwege minder schade aan milieu en klimaat. Jarenlang blind achter de vlieglobby aanDie uitkomsten passen niet in het straatje van het luchtvaartvriendelijke ministerie van I&W. Daar wordt al jaren blind achter de vlieglobby aangelopen en groei tot het uiterste gefaciliteerd. Daarom kwam het ministerie na publicatie van de ‘ongunstige’ mkba versneld met de nieuwe regels op de proppen. Die regels zijn weliswaar transparanter dan eerdere richtlijnen, maar de klimaatimpact van luchtvaart wordt op papier fors teruggedrongen en de economische voordelen nog verder opgepompt dan voorheen al het geval was. Hoewel de werkwijze voor het opstellen van mkba’s voor alle sectoren hetzelfde is, resulteren de nieuwe spelregels voor het eerst in een branche-specifieke mkba. Er is nu speciaal voor de sector een uitzondering op bestaande regels gemaakt. Het ministerie zelf spreekt van een ‘luchtvaartspecifieke mkba’. De jongste van een lange reeks uitzonderingen die speciaal voor deze sector wordt gemaakt. De zwaar onder Schiphol lijdende gemeente Aalsmeer is furieus over de gang van zaken en wordt hierin gesteund door de opstellers van de analyse, CE Delft. In een uitgebreid memo geeft het bureau aan waarom de nieuwe uitgangspunten buiten iedere proportie zijn. Fundamentele discussie nodig“Het geeft te denken dat de economische voordelen dermate groot zijn in vergelijking met de klimaateffecten. Dat staat in geen enkele verhouding meer”, aldus de politiek-correcte formulering van de gemeente. “Deze constatering zou aanleiding moeten zijn voor een fundamentele discussie over de nieuwe uitgangspunten.” De spelregels zijn nu dusdanig gemanipuleerd dat voortaan uit iedere mkba-analyse voor de luchtvaart de uitkomst zal zijn dat meer vliegen automatisch leidt tot een hogere welvaart. “Dan kun je dus net zo goed helemaal geen mkba’s meer opstellen”, aldus een deskundige die wij hierover raadpleegden. Vertrouwen wegHet college van Aalsmeer merkt verderop in de brief nog fijntjes op dat “het wijzigen van de uitgangspunten niet leidt tot minder hinder of een betere bescherming voor onze inwoners. Of tot meer vertrouwen in het Schiphol-dossier waar dat op dit moment toch al zeer precair is of afwezig”. “Waar het volgens ons om gaat is dat overheden gezamenlijk zorg dragen voor een gezonde leefomgeving en een afname van de hinder. En dan is een afname van het aantal vluchten de belangrijkste knop om aan te draaien”, besluit burgemeester drs Sjoerd Vellenga. Wordt vervolgd, schatten wij in.
11 november 2021, 15:39